Pepereind te Cromvoirt

Project

Herinrichting Pepereind

Gemeente Vught

Het riool van Pepereind is in slechte staat en aan vervanging toe. Dit is meteen een goede gelegenheid om naar de inrichting van de straat te kijken en waar nodig aan te passen. Samen met bewoners van Pepereind en andere belanghebbende zijn wij tot een ontwerp gekomen waarbij de verschillende wensen en ideeën zo goed mogelijk in mee zijn genomen. Op deze projectwebsite houden wij u op de hoogte van de voortgang van het project.

Laatste update

 1. Update

  Eerste bewonersavond 25 november 2020

Vanwege de Corona pandemie was de eerste bewonersavond online via TEAMS
Aan de direct aanwonenden hebben we een korte presentatie gegeven over het project en de uitganspunten . Daarbij is gemeentelijk beleid voornamelijk leidend geweest. We hebben een eerste schetsvoorstel laten zien zoals ook hiernaast is weergegeven. Het doel van de avond was toelichting geven op het project, wensen en ideeën ophalen bij aanwonenden en een indicatieve planning voor het project bespreken. De opgehaalde informatie hebben we meegenomen in het verdere ontwerpproces om tot een passend inrichtingsplan te komen.

De belangrijkste punten die zijn besproken zijn:

 • Graag veel aandacht voor snelheid, deze wordt als te hoog ervaren, graag snelheid remmende maatregelen toepassen
 • Er is de wens voor verplaatsing van de komgrens richting de IJzeren man
 • Voor de nieuwe verharding graag bestrating in plaats van asfalt toepassen in het deel waar de woningen staan
Lees meer ▼
 1. Update

  Verkeerskundig ontwerpproces jan/febr 2021

In de week na de bewonersavond hebben we veel reacties ontvangen over het schetsontwerp en de onderdelen die zijn besproken op 25 november 2020. Daarbij zijn zorgen geuit over het voorgelegde ontwerpvoorstel en het proces zoals tot dan toe is doorlopen. De gemeente betreurt uiteraard dat bewoners zich overvallen hebben gevoeld met het schetsontwerp. Dat was zeer zeker niet de bedoeling.
Op basis van de reacties heeft gemeente Vught besloten, om het ontwerpproces nogmaals te doorlopen in nauwe samenwerking met de bewoners. Daarnaast wordt een verkeerskundige analyse gemaakt en gekeken naar de mogelijkheid om de komgrens te verplaatsen.

Voor het begeleiden van dit ontwerpproces is een onafhankelijk adviseur gezocht die tevens de verkeerkundige analyse en het verplaatsen van de komgrens op zich kan nemen. DTV Consultants is hiervoor ingeschakeld.
Het doel van het ontwerpproces is om te komen tot een voorkeursvariant voor de herinrichting van het werkgebied. Deze voorkeursvariant moet kunnen rekenen op breed draagvlak bij de bewoners en andere belanghebbenden.

Hiertoe wordt onderstaande stappenplan doorlopen:

 • Stap 1
  Inventarisatie komgrens
  Overleg bedrijven en gemeente
  1e bijeenkomst omgeving
 • Stap 2
  Uitwerken drie varianten
 • Stap 3
  2e bijeenkomst omgeving
 • Stap 4
  Uitwerken voorkeursvariant
 • Stap 5
  3e bijeenkomst omgeving
 • Stap 6 en 7
  Afronden verkeerskundig ontwerp
  Ontwerpnotitie (concept)
 • Stap 8
  Afronden project
Lees meer ▼
 1. Update

  Ontwerp nieuwe inrichting juli 2021

Na het doorlopen van het ontwerpproces met DTV, bewoners, belanghebbenden en gemeente is er een voorkeursvariant tot stand gekomen. In onderstaande tekst geven wij een toelichting op de keuzes binnen het ontwerp. Bekijk rustig de tekening en mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor gebruik maken van het reactieformulier op deze website.

De voorkeursvariant is zoals dat heet een “out of the box” gedachte. Het gaat verder dan de projectbegrenzing in eerste instantie zou aangeven. Op basis van het advies van DTV is ervoor gekozen om de komgrens te verplaatsen tussen de kruising Hoeksestraat en Cromvoirtse Putten. De gedachte hierbij is, dat de automobilist komende vanaf Vught eerder is gewend aan de snelheid van 30 km/h. De verwachting is dat dit bij de kruising Hoeksestraat, al zijn positieve uitwerking zal hebben.

Vanaf de Hoeksestraat zoekt de rijbaan van het Pepereind een ander spoor. We gaan daar door de bomenrij richting de landbouwpercelen. Hiervoor is het noodzakelijk om grond te kopen van deze eigenaren, dit proces is op dit moment nog in volle gang. Met de verplaatsing van de rijbaan naar de noordzijde van de bomen, creëren we de ruimte tussen de bomen om een voet- en fietspad te realiseren.

Binnen het voorkeursontwerp is er tegemoet gekomen aan de volgende wensen vanuit de bewoners:

 • Fietsers zo min mogelijk de rijbaan laten oversteken;
 • Snelheid vanaf Hoeksestraat verminderen;
 • Voetpad realiseren tot aan de camping;
 • Komgrens verplaatsen.

De ontwerptekening van het gehele project is te bekijken via onderstaande link:
Ontwerp Pepereind KLIK HIER

Lees meer ▼
 1. Update

  Definitief Ontwerp Pepereind juli 2022

Het Definitief Ontwerp voor project Pepereind is gereed en via deze website te bekijken,

De laatste wijzigingen naar aanleiding van de bewonersavond van 30 mei jl. zijn hierin verwerkt.
We willen iedereen bedanken voor zijn/haar inbreng en verwachten nog dit najaar in uitvoering te kunnen gaan!
Over de uitvoering wordt u door gemeente en aannemer nader geïnformeerd.

Definitief Ontwerp Pepereind KLIK HIER

Lees meer ▼

Uitgangspunten

Riolering

Riolering

Het huidige riool moet vervangen worden. Op dit deel Pepereind is enkel een gemengd riool aanwezig, wat betekent dat vuil- en regenwater op dezelfde rioolbuis is aangesloten. Het is gewenst om in de nieuwe situatie enkel het vuilwater aan te sluiten en het hemelwater zoveel als mogelijk af te koppelen van de riolering. De huisaansluitingen van het vuilwater worden door de gemeente vanaf het hoofdriool tot aan de perceelgrens vernieuwd. Op particulier terrein worden geen werkzaamheden verricht. Het hemelwater van particulier terrein moet bij voorkeur op de percelen infiltreren in de bodem en mag niet op het vuilwaterriool worden aangesloten. Voor het afkoppelen door particulieren kan wellicht aanspraak gemaakt worden op subsidieregelingen, kijk hiervoor op de site van de gemeente Vught:
https://vught.nl/subsidie-afkoppelen-riolering-hemelwater-en-afvalwater

Veiligheid

Veiligheid

De verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel bij de reconstructie. De positie van de fietser is in de huidige situatie onduidelijk en daardoor ontstaan er gevaarlijke situaties. Bij de reconstructie wordt gezocht naar een verkeersveilige oplossing, waarbij de wens bestaat voor een vrij liggend twee-richtingen fietspad. Bij het ontwerpproces wordt gezocht naar de mogelijke inpassing hiervan in overleg met de omgeving. Mocht een vrij liggend fietspad niet realiseerbaar zijn, zal in ieder geval een eenduidige inrichting het doel zijn.

Groenvoorziening

Groenvoorziening

De bomen binnen het plangebied zijn in het beleid van de gemeente Vught als "structuurbepalend" aangemerkt. Dit betekend dat deze in basis niet gekapt mogen worden, tenzij hier een zwaarwegend belang voor is.
In de nieuwe inrichting moeten de bomen minimaal dezelfde groeiruimte houden, waar mogelijk is de nadrukkelijke wens de bestaande bomen extra groeiruimte te bieden.

Verhardingen

Verhardingen

De toe te passen verhardingen volgen uit het beleid van de gemeente. Binnen de bebouwde kom zal een elementen verharding uitgangspunt zijn, conform het deel Sint Lambertusstraat dat in het verleden al is heringericht.
Buiten de bebouwde kom wordt een asfaltverharding voor de rijbaan toegepast, evenals voor de fietspaden, waarbij rood asfalt uitgangspunt is (behoudens locaties waar dit in verband met kabels en leidingen niet mogelijk is).

Openbare verlichting

Openbare verlichting

Binnen het projectgebied zal verlichting waar nodig worden aangepast aan de geldende richtlijnen. Nieuwe en/of te vervangen armaturen worden in LED uitgevoerd.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

We streven naar een klimaat adaptief ontwerp waarbij regenwater zoveel als mogelijk oppervlakkig afstroomt naar de bermen. Kansen voor het afkoppelen van particuliere daken worden aangemoedigd en kan wellicht met subsidie worden ondersteund.

Reactieformulier

We willen graag je reactie ontvangen op de volgende onderwerpen:

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.